Cel

Postulaty inicjatywy „Spod ziemi patrzy Breslau”

  1. Zabezpieczenie istniejących w przestrzeni publicznej Wrocławia przedwojennych płyt nagrobnych. W tym celu postulujemy ustanowienie lapidarium/lapidariów, gdzie owe płyty nagrobne byłyby zgromadzone, zabezpieczone, objęte ochroną i odpowiednio wyeksponowane.
  2. W związku z tym, że wszystkie niemieckie cmentarze (nie licząc dwóch żydowskich) zostały zlikwidowane, postulujemy otoczenie opieką grobów sprzed 1945 r., znajdujących się na terenie funkcjonujących cmentarzy. Zarówno jako upamiętnienie dawnych mieszkańców, jak i ze względu na wysoką wartość sztuki kamieniarskiej. W tym celu konieczne jest określenie źródeł finansowych prolongowania grobów sprzed 1945 r. na istniejących polskich cmentarzach i ich konserwacji.
  3. Upamiętnienia  miejsc nekropolii sprzed 1945 r. przynajmniej tablicami informacyjnymi.
  4. Wypracowanie systemowych procedur zgłaszania, zabezpieczania i eksponowania pozostałości po dawnych cmentarzach. 
  5. Do realizacji powyższych punktów konieczne byłoby  powołanie zespołu eksperckiego, składającego się z przedstawicieli władz miasta, konserwatora zabytków, plastyka miejskiego, architektów krajobrazu, historyków, Zarządu Zieleni Miejskiej.